Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Địa chỉ: Số 202A - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Thoại:   0255.8556016; 0255.8556004

Fax:   0255.3824023

Hộp thư công vụ:   skh@quangngai.gov.vn

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 
 

 anhthanhGD.jpg   - Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Thành

   
    - Điện thoại: 0255.8556002
 

    - Di Động: 0905262003

 

    - Hộp thư công vụ: nvthanh-skh@quangngai.gov.vn​

 

    - Mail:  nvthanhskh@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   - Phó Giám đốc: ThS. Trần Công Hoà

         

          - Điện thoại: 0255.8556007

 

 

          - Di động: 0914012766

 

 

        - Hộp thư công vụ: tchoa-skh@quangngai.gov.vn

 

 

          - Mail: conghoa76@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   - Phó Giám đốc: TS. Phan Văn Hiếu                                                  

         - Điện thoại: 0255.8556.008

                                                                

         - Di động: 0945.113.535

                                                      

        - Hộp thư công vụ: pvhieu-skh@quangngai.gov.vn

                                                                   

         - Mail: vanhieu_kinhte@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG​ NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ

 

1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành khoa học và công nghệ của tỉnh; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Sở; công tác thanh tra; công tác pháp chế, cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở;…

c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Hành chính- Tổng hợp; Thanh tra Sở.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác như sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, cơ chế chính sách, biện pháp quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, nhiệm vụ KHCN về kỹ thuật công nghệ; chuyển đổi số; hỗ trợ chuyển giao, đổi mới, phát triển thị trường công nghệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các chương trình, nhiệm vụ khác trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, nhiệm vụ KHCN về hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá; chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các chương trình, nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên môi trường mạng (ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng: Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, cơ chế chính sách, biện pháp quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các sở, ngành, cấp huyện và các tổ chức hội, đoàn thể theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, nhiệm vụ KHCN hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực khác giai đoạn 2021-2025 (trừ nhiệm vụ đã phân công cho các đồng chí lãnh đạo khác).

- Tham mưu, chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao tiềm lực của đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thuộc Sở; hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác công tác thông tin, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các mô hình trình diễn và chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nông nghiệp; Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật công nghệ; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường; phân tích, thử nghiệm mẫu chất lượng sản phẩm, hàng hóa... phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Quản lý Khoa học; Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

..............................................

Ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở KH&CN về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2144

Tổng số lượt xem: 1958506