Truy cập nội dung luôn

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong bối cảnh tự chủ tài chính.

05/12/2022 16:42    147

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Huỳnh Đinh Phát

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Báo cáo đề xuất quy trình thực hiện công tác thu chi theo từng nội dung hoạt động tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ

Xây dựng hệ thống biểu mẫu hồ sơ, chứng từ đáp ứng nội dung quy trình thu chi

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm cơ sở để Lãnh đạo trường tham khảo trong việc đưa ra các quyết định quản lý, phê duyệt chủ trương, kế hoạch trong công tác kiểm soát thu, chi.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nghiên cứu tổng quan: Thu thập và tổng thuật tài liệu; Tổng quan lý thuyết kiểm soát nội bộ; sự hình thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập; lý thuyết kiểm soát nội bộ các khoản thu chi trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Tổng quan về Trường Đại học Phạm Văn Đồng và phương hướng tự chủ tài chính

Khái quát thực trạng công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu

Tìm hiểu, thu thập các thông tin và phân loại nội dung thu chi tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề xuất hệ thống các giải pháp, kiến nghị xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Xây dựng giải pháp, cơ chế vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Xây dựng giải pháp hoàn thiện thống kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Báo cáo đề xuất quy trình thực hiện công tác thu chi theo từng nội dung hoạt động tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ

Xây dựng hệ thống biểu mẫu, hồ sơ, chứng từ đáp ứng nội dung quy trình thu, chi

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

- Kết quả dự kiến:

- 01 báo cáo chính (Dài khoảng 100 trang, đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức)

- 01 báo cáo tóm tắt (Dài khoảng 25 trang, tóm tắt nội dung cơ bản của đề tài)

- 01 bộ quy trình thu chi, quy trình kiểm soát thu chi và biểu mẫu hồ sơ, chứng từ

- 01 bộ phiếu điều tra (155 phiếu)

- 01 bài báo khoa học

- 02 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học

- Kỷ yếu hội thảo khoa học

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 05/2022-04/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1021

Tổng số lượt xem: 4397662