Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 – Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

29/12/2023 15:28    184

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 - Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo Sở, công chức và người lao động Khối văn phòng Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở. ThS. Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung, triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở KH&CN. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đảm bảo các yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cụ thể như: Chương trình hành động của Thường trực Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023; Công tác kiểm toán chuyên đề; triển khai cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao của Sở;…

ThS. Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo kết quả thực hiện năm 2023.

Ngoài ra, Sở KH&CN đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, giúp các cơ sở nắm bắt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát sinh đảm bảo đúng quy định, thời gian, đáp ứng yêu cầu; các nhiệm vụ KH&CN triển khai cơ bản theo tiến độ, chất lượng yêu cầu; hoạt động thông tin, thống kê về KH&CN được nâng lên đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như:

(1) Việc tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa hoàn thành theo kế hoạch.

(2) Một số nhiệm vụ thực hiện chậm về tiến độ thời gian so với kế hoạch đề ra, như: Việc tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023, tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN mở mới năm 2024, xử lý sau nghiệm thu đối với các nhiệm vụ không hoàn thành.

(3) Chậm tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh sau khi Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

(4) Công tác tham mưu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ gặp rất nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được.

(5) Tổ chức thực hiện dự án KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo hệ thống đo lường gặp nhiều vướng mắc, kết quả hạn chế.

(6) Kết quả thực hiện dự toán chi sự nghiệp KH&CN tính tới thời điểm hiện tại đạt thấp so với chỉ tiêu;…

Kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, trong năm qua Sở có nhiền biến động và khó khăn, song với sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo Sở và sự nổ lực, phấn đấu của công chức, viên chức người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh).

ThS. Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Sở KH&CN đã thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2024. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở sớm ban hành kế hoạch và cụ thể hóa từng nhiệm vụ đến từng công chức, viên chức, người lao động quán triệt và thực hiện theo nhiệm vụ. Qua đó xác định rõ trách nhiệm, thời gian, sản phẩm, tiến độ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cơ sở để đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm của từng công chức, viên chức và người lao động cho từng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2024.

TS. Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu tham gia ý kiến, góp ý vào báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình công tác năm 2024.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1647

Tổng số lượt xem: 4339126