Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

22/03/2024 15:06    86

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024.

Mục đích Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện nội dung quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tham mưu đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 Khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản phải bám sát nội dung các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và các văn bản QPPL có liên quan; Hoạt động kiểm tra, rà soát phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời để phát hiện những sai sót, vướng mắc, tồn tại; những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo trái pháp luật và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi để xử lý; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa.

Tài liệu đính kèm: KE HOACH RA SOAT VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT NAM 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1166

Tổng số lượt xem: 4397779