Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

17/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/02/3022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022.

Kế hoạch cần phải tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành trung ương và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương về công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; Phát huy dân chủ, quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách TTHC của Sở, công chức, viên chức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Yêu cầu các hoạt động tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 phải đúng định hướng của Đảng và quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 1891/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác CCHC năm 2022, Kế hoạch số 226/KH-SKHCN ngày 08/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022; Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục phát huy vai trò chủ chốt trong việc triển khai, giám sát các nhiệm vụ CCHC. Cụ thể, đối với nhiệm vụ truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC: Trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai công tác truyền thông; chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của Sở, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đồng thời kiên quyết phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm công chức, viên chức có những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân và tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

Tài liệu đính kèm: KE HOACH TRUYEN THONG VE HOAT ĐONG KIEM SOAT TTHC NAM 2022.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2250

Tổng số lượt xem: 1957856