Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

17/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và theo Công văn số 305/HD-STTTT ngày 15/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn công tác tuyên truyền CCHC năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về tính cấp thiết phải đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; Tổ chức tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Qua đó, Kế hoạch thực hiện tuyên truyền 05 nội dung sau:

1. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung công tác CCHC như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”;…

2. Tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác CCHC ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm thước đo hiệu quả công tác CCHC.

+ Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

+ Việc triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.                

- Công tác cải cách thể chế: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở các phòng, ban, đơn vị nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong công tác hoàn thiện và xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

- Công tác cải cách TTHC: Tuyên truyền việc ban hành các quy định về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Tuyên truyền việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.                              

- Tuyên truyền về cải cách chế độ công vụ: Tuyên truyền kết quả xây dựng lại Đề án vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ; gắn thực hiện tinh giản biên chế với cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.     

- Cải cách tài chính công: Tuyên truyền việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công; việc thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả hoạt động về ứng dụng công nghệ trong quá trình điều hành và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, cụ thể:

- Tuyên truyền xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.                          

- Việc ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; việc thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định; đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số, số hóa kết quả giải quyết TTHC; cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ.

- Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi; phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền quá trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước hướng tới hình thành hạ tầng số cho Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh; việc xây dựng kho dữ liệu để lưu trữ dữ liệu điện tử của các công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Tuyên truyền công tác sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối liên thông thông suốt để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước.

- Việc xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  

- Tuyên truyền kết quả xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện các chỉ số CCHC (PAR Index); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2022.

5. Tuyên truyền việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Tài liệu đính kèm: KE HOACH TUYEN TRUYEN CAI CACH HANH CHINH NAM 2022.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2239

Tổng số lượt xem: 1957874