Truy cập nội dung luôn

Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số năm 2024

25/03/2024 15:28    126

Ngày 20/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chuyển đổi số (CĐS) với chủ đề “Kết quả triển khai thực hiện năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024” để đánh giá kết quả thực hiện công tác CĐS năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CĐS của Sở.

Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; Báo cáo tham luận của các phòng, đơn vị và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Đánh giá công tác chuyển đổi số năm 2023

Thống nhất các nội dung cơ bản theo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 do Phòng Hành chính - Tổng hợp trình bày; trong đó khẳng định một số kết quả đã đạt được như: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CĐS; đảm bảo an toàn thông tin; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN; khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra; phần mềm thư viện số về thông tin khoa học; phần mềm thực hiện dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động của Sở; xây dựng hạ tầng và cơ sở dữ liệu hướng đến mục tiêu chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; triển khai xây dựng và đưa vào khai thác có hiệu quả dự án “Nâng cao năng lực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ”; xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến… làm cơ sở, tiền đề cho công tác CĐS của Sở trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả điểm số đánh giá, xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2023 của Sở đạt thấp (vị trí thứ 15/20) cấp sở, ban, ngành. Hạ tầng CNTT, nền tảng phục vụ công tác CĐS của Sở còn hạn chế; Nhân lực chuyên ngành CNTT tham mưu thực hiện công tác CĐS hiện chưa đảm bảo; Máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc có cấu hình thấp, ảnh hưởng đến quá trình xử lý công việc cũng như công tác đảm bảo an toàn dữ liệu; Nhiều TTHC do Sở cung cấp không phát sinh hồ sơ giải quyết, số lượng TTHC cung cấp DVCTT thấp (18/54 TTHC chỉ đạt 33,3%); Công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện CĐS còn hạn chế, chưa thực hiện hỗ trợ dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN.

II. Những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác CĐS đạt hiệu quả; trong năm 2024, các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc chủ yếu dưới đây:

1. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và của tỉnh về công tác CĐS, nhất là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh,.. Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời triển khai thực hiện.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các sở, ban, ngành được ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ. Phòng Hành chính - Tổng hợp và Tổ chuyển đổi số của Sở có trách nhiệm theo dõi, báo cáo kết quả việc thực hiện của các phòng, đơn vị tại giao ban hàng quý và tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các công việc cần tập trung chỉ đạo trong Quý tiếp theo.

3. Tập trung củng cố nhân lực thực hiện công tác CĐS của Sở, đồng thời có kế hoạch, phương án tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị CNTT, mạng LAN và kết nối sử dụng Internet băng thông rộng trong toàn bộ cơ quan, nhằm đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác CĐS, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở cần phải đổi mới, đa dạng hóa hình thức công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KH&CN. Đối với các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ giải quyết trong nhiều năm, các phòng, đơn vị thực hiện rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở để báo cáo, xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh xem xét.

5. Tiếp tục sử dụng, khai thác có hiệu quả các cơ sở dữ liệu trong hoạt động KH&CN, thanh tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phần mềm thư viện số về thông tin khoa học, phần mềm thực hiện dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cổng thông tin thành phần, cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; phát huy sáng kiến; xây dựng cơ sở dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành để triển khai thực hiện công tác CĐS tại Sở đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

6. Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ Chuyển đổi số và Tổ Giúp việc của Tổ Chuyển đổi số của Sở; xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể để tham mưu thực hiện tốt công tác CĐS của Sở.

7. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được phân công, trong đó ưu tiên thực hiện công tác CĐS tại doanh nghiệp.

8. Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức cuộc làm việc với các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KH&CN năm 2023, đồng thời giới thiệu các chương trình, đề án KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp; thông qua đó nắm bắt nhu cầu và đề xuất các giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN thực hiện hoạt động CĐS phù hợp.

Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị, thành viên Tổ Chuyển đổi số và Tổ Giúp việc của Tổ Chuyển đổi số của Sở, công chức, viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận này./.

Tài liệu đính kèm: Ket luan cua GD So tai buoi Hoi nghi CDS nam 2024 (20.3).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1402

Tổng số lượt xem: 4397553