Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị quán triệt công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

24/01/2022

Ngày 14/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở, đồng chí Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức Khối văn phòng Sở.

Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp trình bày Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2021

1. Kết quả đạt được

Năm 2021, theo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 83,95 điểm, có 02 lĩnh vực đạt điểm tối đa: (1) Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); (2) Cải cách tài chính công.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ tuy vẫn nằm trong nhóm có thứ hạng cao trong các sở, ban ngành tỉnh (kết quả Chỉ số CCHC trên 80 điểm), tuy nhiên đã giảm mạnh so với năm 2020 (năm 2020 đứng 1/20, năm 2021 đứng 8/20). Kết quả cho thấy thứ hạng đã tụt giảm sâu, công tác CCHC của Sở trong năm 2021 bên cạnh khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan sau:

- Vai trò của người đứng đầu ở một số phòng, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm, nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ CCHC; chưa thật sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số phòng, đơn vị còn chưa nghiêm; một bộ phận công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao chưa tốt, kết quả đạt được chưa cao.

II. Nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Qua phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để công tác CCHC năm 2022 đạt hiệu quả, cải thiện chỉ số CCHC, cải thiện thứ hạng về CCHC của Sở, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện ngay các nội dung sau:

- Tổ chức cuộc họp nội bộ để đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 do phòng, đơn vị mình chủ trì tham mưu; nghiêm túc tiếp thu, triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được Phòng Hành chính - Tổng hợp - Bộ phận thường trực công tác CCHC của Sở nêu tại báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quán triệt và xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1891/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 về cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 để triển khai thực hiện đạt 100% các nội dung, công việc được phân công, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Về cải cách thể chế

 Các phòng, đơn vị tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời tham mưu thể chế hóa (06 chương trình), kiến nghị xử lý các vấn đề không còn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn qua rà soát, đảm bảo 100% văn bản QPPL do Sở tham mưu ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

2. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Các phòng, đơn vị rà soát đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để tham mưu đơn giản hóa, rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của Trung ương.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức theo hướng dẫn của cấp trên.

- Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại Trung tâm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức

Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đăng ký tuyển dụng công chức phù hợp với biên chế được giao; xây dựng, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh, Chỉ thị số  31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa các ngày làm việc; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

5. Về cải cách tài chính công

 Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tiếp tục thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp đăng ký tuyển dụng biên chế viên chức còn thiếu; tiến tới cơ chế chủ về kinh phí.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

- Các phòng, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, trong đó: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động xác định đối tượng sử dụng, tích cực hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đúng và sớm hạn so với thời gian quy định; không để trễ hạn trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; các phòng, đơn vị đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt ≥ 60% tổng số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tiến hành rà soát 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 29/4/2021) để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp, góp phần tăng tỷ lệ TTHC phát sinh qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hoàn thành  khóa đào tạo về duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2022; Lập dự án “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trên môi trường mạng (ISO điện tử) trong giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ cách thức chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo hướng dẫn của Sở tại Kế hoạch số 1891/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 để rà soát, tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình; tiêu chí, tiêu chí thành phần nào trong Bộ chỉ số CCHC cấp Sở, ban, ngành bị Hội đồng thẩm định của tỉnh trừ điểm thì Trưởng các phòng, Trưởng đơn vị trực tiếp tham mưu, thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần đó phải chịu trách nhiệm và gắn với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm.

8. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành là đầu mối, hướng dẫn việc đăng ký, xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp đổi mới trong trong cải cách hành chính. Năm 2022, mỗi phòng, đơn vị đăng ký và triển khai thực hiện ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính.

9. Thanh tra Sở thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, theo dõi.

10. Các phòng, đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các Quyết định của Bộ KH&CN về công bố TTHC mới ban hành, bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực của phòng, đơn vị mình quản lý, để kịp thời phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo đúng quy định.

11. Tập thể Lãnh đạo Sở xây dựng tốt các mối quan hệ với các sở, ban ngành; các phòng, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, sự kiện của Sở để thu hút được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầy đủ và tạo được lan tỏa trong đại bộ phận cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò của KH&CN; mỗi công chức, viên chức, người lao động của Sở phải nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, có ý thức bảo vệ danh dự và uy tín của cơ quan để nâng cao vị thế của cơ quan, nhằm cải thiện điểm số của tiêu chí “Đánh giá tác động của CCHC qua điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với Sở Khoa học và Công nghệ”.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị
thuộc Sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả Kết luận này./.

Tài liệu đính kèm: KET LUAN CUA GIAM ĐOC SO VE CUOC HỌP TRIEN KHAI CONG TAC CCHC NAM 2022.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2162

Tổng số lượt xem: 1958358