Truy cập nội dung luôn

Khảo sát nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của học viên ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021 17:04    435

.

Tên nhiệm vụ: Khảo sát nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của học viên ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Đào Văn Quang.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu:

 - Làm rõ cơ sở lý luận về nhu cầu và điều kiện học tập LLCT, phân tích mối quan hệ giữa nhu cầu học tập LLCT và điều kiện học tập LLCT của học viên Trường Chính trị.

 - Khảo sát, phân tích thực trạng nhu cầu và điều kiện học tập LLCT của học viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

- Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao nhu cầu và điều kiện học tập LLCT của học viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi thời gian đến.

Nội dung 1: Nhu cầu và điều kiện học tập của học viên học chính trị hiện nay

1.1. Nhu cầu học tập lý luận chính trị hiện nay

1.2. Điều kiện học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu và điều kiện học tập chính trị

1.4. Vai trò của học tập lý luận chính trị.

1.5. Mối quan hệ giữa nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của học viên các trường chính trị hiện nay        

Nội dung 2: Thực trạng nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị ở trường Chính trị Quảng Ngãi hiện nay

2.1. Khái quát về trường Chính trị và đặc điểm cán bộ công chức, viên chức học tập lý luận chính trị ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

2.2. Nhu cầu học tập lý luận chính trị của học viên ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

2.3. Điều kiện học tập lý luận chính trị ở trường chính trị Quảng Ngãi hiện nay

2.4. Nguyên nhân hạn chế

Nội dung 3: Giải pháp góp phần đáp ứng nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị cho học viên ở trường Chính trị Quảng Ngãi thời gian đến

3.1. Phương hướng và chủ trương học tập chính trị ở nước ta hiện nay

3.2. Giải pháp cụ thể

3.2.1. Cơ chế chính sách

3.2.2. Về phía nhà trường

3.2.3. Cấp huyện và trung tâm chính trị cấp huyện

- Lĩnh vực nghiên cứu: 6. Xã hội nhân văn

- Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp biện chứng duy vật

- Phương pháp tổng kết thực tiễn

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu

- Phương pháp tọa đàm khoa học

 - Phương pháp chuyên gia

- Kết quả dự kiến:

Làm tài liệu tham khảo quan trọng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch mở lớp ở trường chính trị Quảng Ngãi thời gian đến; đồng thời Ban Giám hiệu nhà trường sẽ chuyển giao sản phẩm này cho các đơn vị trong công tác phối hợp mở lớp chính trị ở tỉnh Quảng Ngãi thời gian đến.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 03/2021-11/2021

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1330

Tổng số lượt xem: 4397436