Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

05/12/2022 16:23    214

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Hoàng Duy

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng qua đó lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

Nội dung 2: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu

Nội dung 3: Phân tích nội dung nghiên cứu

Nội dung 4: Đề xuất hệ thống các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng trong thời gian đến

Nội dung 5: Ứng dụng các giải pháp, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, tổng kết đề tài

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

- Kết quả dự kiến:

- 01 bài khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có mã số ISSN

- 01 bài khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo chuyên ngành có mã số ISBN

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 07/2022-12/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1713

Tổng số lượt xem: 4397725