Truy cập nội dung luôn

Phát triển hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng.

07/12/2021 17:06    296

.

Tên nhiệm vụ: Phát triển hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Thị Huyền.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu:

Nhằm đo lường hình ảnh hiện tại của trường đối với cộng đồng cả trong trường (sinh viên/học viên đang học, giảng viên, người lao động tại trường) và ngoài trường (sinh viên trường khác, cựu sinh viên, người có ý định học tập, người sử dụng lao động, chính quyền, phụ huynh,...), trong đó có sự đối sánh với các trường khác theo các ngành nghề. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân tích và lượng hóa các tiền đề và kết quả của hình ảnh trường đại học Phạm Văn Đồng. Qua đó, đề tài xây dựng hệ thống quy trình, giải pháp cụ thể để phát triển mạnh mẽ hơn hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng trong thời gian đếnCông việc 1: Xây dựng đề cương chi tiết.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan:

Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh trường đại học/cơ sở giáo dục đại học, chiến lược phát triển trường đại học.

Tổng quan lý thuyết về việc đo lường, đánh giá hình ảnh một trường đại học. Đề xuất mô hình đo lường hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tổng quan lý thuyết về các nhân tố tác động đến hình ảnh trường đại học, về các tác động của hình ảnh trường đại học. Đề xuất mô hình lý thuyết về tiền đề và kết quả của hình ảnh trường đại học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng

Nội dung 2: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu

Tìm hiểu, thu thập các thông tin về các công tác, hoạt động có liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về việc xây dựng và phát triển hình ảnh trường đại học ở một số trường.Phỏng vấn sâu một số đối tượng có liên quan. Điều tra khảo sát, nhập liệu

Nội dung 3: Phân tích nội dung nghiên cứu

Phân tích kết quả đo lường hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng đối với cộng đồng. Đối sánh với các trường khác trên địa bàn.Phân tích  tiền đề và kết quả của hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Nội dung 4 : Đề xuất hệ thống các giải pháp cần thực hiện để phát triển hình ảnh trường Phạm Văn Đồng trong thời gian đến

Nội dung 5: Hoàn thiện các kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, tổng kết đề tài

Tổng hợp thành báo cáo nghiên cứu đề tài. Công bố kết quả nghiên cứu chính tại hội thảo khoa học nhằm tranh thủ các góp ý, phản biện.Công bố kết quả nghiên cứu chính của đề tài trên tạp chí chuyên ngành. Hoàn thiện báo cáo đề tài. Nghiệm thu kết thúc đề tài.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 5. Khoa học xã hội

- Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính (phỏng vấn sâu) và định lượng (điều tra khảo sát) để đạt mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đề tài sử dụng phần mềm SPSS và AMOS, áp dụng các kỹ thuật phân tích phù hợp để phân tích xử lý dữ liệu, kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

- Kết quả dự kiến:

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

1

 01 báo cáo chính

2

01 báo cáo tóm tắt

3

01 bộ phiếu điều tra

4

01 Báo cáo nghiên cứu định tính + 01 Lưới phỏng vấn

5

01 Báo cáo tổng quan nghiên cứu về hình ảnh trường đại học

6

01 Báo cáo về thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển hình ảnh trường đại học Phạm Văn Đồng

7

01 Báo cáo kết quả nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển hình ảnh trường đại học ở một số trường

8

01 Báo cáo phân tích kết quả đo lường hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng đối với cộng đồng

9

01 Báo cáo phân tích tiền đề và kết quả của hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng

10

01 báo cáo giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hình ảnh trường Đại học Phạm Văn Đồng trong thời gian đến

11

01 bài báo khoa học

12

02 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học

13

Kỷ yếu hội thảo khoa học

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-06/2022

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1649

Tổng số lượt xem: 4397699