Truy cập nội dung luôn

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

27/03/2024 11:09    142

Với mục đích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở vững mạnh, phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và vị trí việc làm.

Kế khoạch yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng phải trên cơ sở tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng và phương pháp làm việc; Công chức, viên chức vừa phải tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa phải thường xuyên, tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác,...Việc cử công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo quy định của pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện công khai, minh bạch.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là công chức, viên chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; Trên cơ sở kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại 2021 – 2026 và nhiệm kỳ tiếp theo 2026 - 2031, từng phòng, đơn vị rà soát, ưu tiên cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng các chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu đính kèm: KE HOACH DAO TAO BOI DUONG CONG CHUC, VIEN CHUC NAM 2024.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1112

Tổng số lượt xem: 4397788