Truy cập nội dung luôn

Tên nhiệm vụ: Khảo sát thực trạng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

08/11/2023 08:48    114

.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: DS.CKI. Phan Thanh Bảng

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

* Mục tiêu chung:

- Khảo sát thực trạng xây dựng, quản lý, chăm sóc, và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại tất cả các trạm y tế xã của tỉnh Quảng Ngãi;

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến xây dựng, quản lý, chăm sóc, và sử dụng vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã của tỉnh Quảng Ngãi.

- Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết và báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng xây dựng, quản lý, chăm sóc và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng các vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; và hoàn thiện báo cáo thực ừạng vấn đề cần nghiên cứu.

Nội dung 3: Nghiên cứu chuyên môn về các yếu tố liên quan đến xây dựng, quản lý, chăm sóc và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã ữên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Nội dung 5: Tổng kết, đánh giá

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược

- Kết quả dự kiến:

+ Phiếu điều tra

+ Danh mục cây thuốc nam phổ biến tại các Trạm Y tế xã trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi

+ Tiêu chuẩn Vườn mẫu thuốc nam

+ Báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu

+ Báo cáo kết quả điều tra

+ Báo cáo “Thực trạng xây dựng, quản lý, chăm sóc và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên môn về các yếu tố liên quan đến xây dựng, quản lý, chăm sóc và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Báo cáo kết quà về kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả trong xây dựng, quản lý, chăm sóc và sử dụng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Báo cáo thốhg kê đề tài KHCN cấp cơ sở.

+ Báo cáo tỏm tắt và báo cáo tổng hợp đề tài KHCN cấp cơ sở.

+ Bài báo khoa học, bản tin khoa học.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-12/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1392

Tổng số lượt xem: 4397634