Truy cập nội dung luôn

Thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2023

03/12/2023 10:47    211

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Triển khai Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Chương trình năng suất chất lượng);

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình năng suất chất lượng, năm 2023.Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn và đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình năng suất chất lượng, năm 2023 (Có Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN gửi kèm theo).

Nay, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình năng suất chất lượng, năm 2023 để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết.

.................................

Nội dung chi tiết Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh mời quý vị xem tại file tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: 1763-QĐ-UBND (28.11.2023) - Phê duyệt danh mục NV KHCN thuộc Chương trình NSCL năm 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1152

Tổng số lượt xem: 4397781