Truy cập nội dung luôn

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2025

14/03/2024 15:20    221

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Căn cứ Công văn số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322;

Thực hiện Công văn số 1265/UBND-KGVX ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322; Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg: là các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

- Các đề xuất nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN.

- Các đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp thẩm quyền quản lý của địa phương.

- Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Các đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

2. Định hướng nội dung đề xuất:

2.1. Định hướng chung:

Tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát các chủ trương, định hướng và chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nhanh chóng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa sang các thị trường quốc tế có tiềm năng.

2.2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2025:

(1) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế.

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp (theo vùng kinh tế, ngành kinh tế) áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đặc thù để nâng cao năng suất chất lượng gớp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, tái chế, năng suất xanh, kinh tế tuần hoàn…; khuyến khích áp dụng các giải pháp tích hợp, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực quốc gia, ngành, địa phương. Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng để thúc đẩy nhân rộng.

3. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ (Mẫu A1-ĐXNV kèm theo).

- Văn bản thể hiện nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cam kết của tổ chức, doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm).

4. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

4.1. Thời hạn:

Hạn cuối nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 phút ngày 22/3/2024 theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

4.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

- Bản giấy: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ skh@quangngai.gov.vn

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0255.38556004; 0905.700.368

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo đề xuất NV KHCN thuộc CTr 1322 (Cấp QG năm 2025).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1109

Tổng số lượt xem: 4397798