Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

19/01/2024 08:56    235

Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.

- Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 – 2025.

- Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.

- Quyết định số 981/ QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh quảng ngãi giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của chủ tịch UBND tỉnh.

- Những vấn đề cần được KH&CN giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh hoặc các nhiệm vụ đặc biệt phát sinh theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Phiếu đề xuất được trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất (Mẫu A1-ĐXNV đối với đề tài, Mẫu A2-ĐXNV đối với dự án) kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi http://skh.quangngai.gov.vn

3. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

3.1. Thành phần: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tổ chức và cá nhân theo Mẫu đính kèm, gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).

3.2. Địa chỉ nộp phiếu đề xuất:

- Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Phòng Quản lý Khoa học qlkh-skh@quangngai.gov.vn.

3.3. Thời hạn: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 29/3/2024.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, đơn vị khi nhận được Thông báo này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc, cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học: Số điện thoại: 0255.8556005. Mail: skh@quangngai.gov.vn; qlkh-skh@quangngai.gov.vn.

-------------------------------------------

- Mẫu đề xuất nhiệm vụ 2025

Danh sách gửi văn bản thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025

Tài liệu đính kèm: 0Thong bao de xuat dat hang nhiem vu KHCN nam 2025.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1473

Tổng số lượt xem: 4397407