Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

15/01/2024 08:46    120

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo niêm yết Bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Công văn số 1071/TTT-NV3 ngày 09/11/2023 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 2189/KH-SKHCN ngày 17/11/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023;

Để đảm bảo công tác công khai tài sản sau khi kê khai đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo niêm yết Bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 (danh sách đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của Khối Văn phòng Sở tại Quyết định số 256/QĐ-SKHCN ngày 28/11/2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tại Quyết định số 202/QĐ-TTUDDVKHCN ngày 24/11/2023).

- Thời gian: 15 ngày, từ ngày 12/01/2023 đến ngày 26/01/2023.

- Địa điểm niêm yết: Bảng thông tin của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu đính kèm: Thong bao cong khai ban ke khai tai san nam 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1255

Tổng số lượt xem: 4397591