Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

20/02/2024 14:06    296

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2024;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2024, với các nội dung sau:

I. Thông tin về nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn:

Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Xác lập được cơ sở khoa học trong việc đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm quản lý, khai thác và sử dụng bền vững.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Làm sáng tỏ được tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng bền vững các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* Sản phẩm chính:

- Báo cáo cơ sở khoa học trong việc đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Báo cáo hiện trạng công tác quản lý các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế

- xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Bộ tiêu chí đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Báo cáo kết quả đánh giá tác động của các ao, hồ, đầm đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng bền vững các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu về các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác quản lý.

 - Bài báo khoa khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành Quốc gia; tập san khoa học công nghệ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

II. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023, gồm:

(1). Hồ sơ pháp lý của tổ chức (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chủ trì, Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác);

(2). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-1-ĐON);

(3). Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a- TMĐTCN);

(4). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (Biểu B1-3-LLTC);

(5). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

(6). Lý lịch khoa học của thành viên chính, thư ký khoa học (Biểu B1-4-LLCN);

(7) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trường hợp có chuyên gia tham gia thực hiện);

(8). Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ ( trường hợp có tổ chức tham gia phối hợp thực hiện) (Biểu B1-5-PHNC và Biểu B1-6-LLTCPHNC);

(9). Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn (nếu có);

(10). Phương án huy động vốn đối ứng (nếu có;

(11). Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

(Có biểu mẫu kèm theo)

Dự toán kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

2. Số lượng hồ sơ:

15 bộ (01 bản chính và 14 bản sao) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2024;

(1). Tên nhiệm vụ KH&CN dự tuyển;

(2). Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

(3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; phải nộp đúng thời hạn và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tuyển chọn và không gửi trả lại.

Mọi thông tin cần thiết, xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại số: 0255. 8556005.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Kể từ ngày ra Thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 08/4/2024.

4. Nơi nhận hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, số 202A đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi./.

----------------------------------------

Các biểu mẫu kèm theo (tải tại đây)

Tài liệu đính kèm: 290.TB.SKHCN. Tuyen chon chu tri NV KH&CN.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1428

Tổng số lượt xem: 4397637