Truy cập nội dung luôn

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021 17:02    277

.

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Hà Thị Minh Ngọc.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân (ưu điểm và hạn chế) và đề xuất hệ thống các giải pháp tăng cường ưng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung 1. Công nghệ thông tin - Những vấn đề lý luận

Chuyên đề 1. Khái niệm, vai trò, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo.

Chuyên đề 2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong hệ thống giáo dục nói chung và trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng.

Chuyên đề 2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong hệ thống giáo dục nói chung và trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng.

Nội dung 2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề dặt ra

Chuyên đề 3. Những ưu điểm, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.

Chuyên đề 4. Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.

Nội dung 3. Mục tiêu, phương hướng và những giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến

Chuyên đề 5. Mục tiêu, phương hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Chuyên đề 6. Những giải pháp chung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến (Website của Trường Chính trị tỉnh; hệ thống đề thi: khách quan, minh bạch trong quá trình tổ chức ra đề thi, hiệu quả trong ứng dụng thực tế tại Nhà trường; hệ thống đánh giá quản lý chất lượng đào tạo: phân tích, đánh giá được chất lượng đào tạo tự động, hiệu quả trong việc thống kê công tác đào tạo tại Nhà trường; hệ thống quản lý tổ chức bộ máy và quản trị văn phòng: nâng cao được hiệu quả, tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và quản trị văn phòng tại Nhà trường).

Chuyên đề 7. Những giải pháp cụ thể trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến (trong công tác quản lý: e-mail, zalo, cuộc họp không giấy, phòng họp trực tuyến, quản lý thư viện, quản lý giờ giảng và lập bảng kê thanh toán giờ giảng của giảng viên, phần mềm kế toán, phần mềm bảo hiểm xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng,...; trong công tác giảng dạy: giáo án điện tử, bài giảng điện tử, tập huấn chuyên môn, nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học, việc ra đề thi, tên đề tài tiểu luận cuối khóa,…).

 Chuyền đề 8. Dự báo những hiệu quả đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thời gian đến.

 

- Lĩnh vực nghiên cứu: 6. Xã hội nhân văn

- Phương pháp nghiên cứu:

  • Sưu tầm, thu thập dữ liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu đề tài;
  • Điều tra, khảo sát;
  • Thảo luận nhóm;
  • Phân tích, tổng hợp;
  • Tổng kết thực tiễn;
  • Thống kê;
  • Chuyên gia.

- Kết quả dự kiến:

Sử dụng làm tài liệu đối với Ban Giám hiệu, các khoa, phòng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 03/2021-11/2021

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1297

Tổng số lượt xem: 4397463