Truy cập nội dung luôn

Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quản lý nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở

21/05/2024 08:11    150

Thực hiện Công văn số 1594/BKHCN-ƯDCN ngày 13/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

Để có cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại mục “Lấy ý kiến về văn bản khoa học và công nghệ” (www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx).

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29/5/2024 theo địa chỉ 202A đường Trường Chinh, Thành phố Quảng Ngãi để tổng hợp, góp ý (Thông tin chi tiết liên hệ Chuyên viên Ngô Thị Diễm Kiều, số điện thoại: 0986.342.137), bản mềm xin gửi vào địa chỉ Email: ntdkieu-skh@quangngai.gov.vn.

 Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện/.

Tài liệu đính kèm: 2. Cong van de nghi gop y Du thao Thong tu cua bo KHCN ve quan ly nhiem vu cap tinh cap co so.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1255

Tổng số lượt xem: 4397489