Truy cập nội dung luôn

Xây dựng chương trình đào lạo ngành nghề cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia NCS cùa Hàn Quốc, áp dụng tại trường Cao đảng Việt nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

05/12/2022 17:11    261

.

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Minh Trí

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu nghiên cứu:

-  Hoàn thành việc xây dựng chương trinh đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia Hàn Quốc cho bậc trung cấp và cao đẳng ngành cắt gọt kim loại

- Xây dựng các tiêu chuẩn năng lực NCS cụ thể, rõ ràng.

 - Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Phân tích nhu cầu

Công việc 1: Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp và sinh viên ra trường

Công việc 2: Lựa chọn nhóm công việc và lĩnh vực công việc

Công việc 3: Thành lập hội đồng đánh giá và thẩm định

Nội dung 2: Xây dụng định hưóng công việc và mục tiêu giáo dục

Công việc 1: Xây dựng định hướng công việc và xác định công việc chính

Công việc 2: Xây dựng các mục tiêu giáo dục và định hướng lâu dài.

Nội dung 3 : Mô tả công việc và tiêu chuẩn năng lực NCS

Công việc 1: Mô tả công việc theo nhóm ngành

Công việc 2: Mô tả tiêu chuẩn năng lực NCS

Nội dung 4: Xây dựng mô hình nhiệm vụ theo tiêu chuẩn năng lực NCS

Công việc 1: Khảo sát tiêu chuẩn năng lực NCS và các yếu tố dựa ừên công việc đã chọn.

Công việc 2: Thiết lập mô hình nhiệm vụ DACUM

Nội dung 5 : Đánh giá mô hình

Công việc 1: Đánh giá kỹ năng công việc và tầm quan trọng

Công việc 2: Cấp và quản lý mã các đơn vị năng lực

Nội dung 6: Nêu chi tiết đơn vị năng lực

Công việc 1: Đặt tên đơn vị năng lực, định nghĩa và đặt mã số

Công việc 2: Sắp xếp tiêu chí thực hiện

Nội dung 6. Xây dựng môn học

Công việc 1: Nêu đặc điểm theo đơn vị năng lực

Công việc 2: Nêu môn học dựa trên nội dung và qui mô đơn vị năng lực

Nội dung 8: Xây dựng đặc điểm môn học

Công việc 1: Nêu tiêu chí thực hiên kiến thức, kỹ năng, thái độ

Nội dung 9: Xây dựng tiến độ đào tạo

Công việc 1: Xây dựng môn học chung và chuyên ngành theo kỳ

Công việc 2: Xây dựng tiến độ đào tạo

Nội dung 10: Báo cáo, tổng kết

Công việc 1: Viết báo cáo tổng kết.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và Công nghệ

- Kết quả dự kiến:

Chương trình đào tạo ngành/nghề cẳt gọt kim loại theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia NCS của Hàn Quốc, áp dụng tại trường Cao đăng Việt nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (01 bộ chương trình Trung cấp và 01 bộ chương trình Cao
đàng).

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2022-12/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1030

Tổng số lượt xem: 4397729