Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

20/01/2022

Theo Kế hoạch số 1891/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách hành chính năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về thủ tục hành chính (TTHC), tinh thần, thái độ phục vụ của công chức năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục TTHC và tham mưu giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Hội nghị đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp, công dân được tham gia phát biểu ý kiến, nêu những vướng mắc liên quan đến TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, công dân về TTHC phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và cá nhân tham gia đối thoại chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo cấp trên trực tiếp về việc trả lời, giải đáp những nội dung của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đăng ký đối thoại.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Số lượng tổ chức Hội nghị đối thoại

Tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ 02 lần/năm và tổ chức Hội nghị đối thoại đột xuất khi cần thiết.

2. Thành phần tham dự Hội nghị đối thoại

- Tổ chức, doanh nghiệp, công dân thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị.

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; công chức, viên chức tham mưu giải quyết TTHC và công chức đầu mối kiểm soát TTHC.

- Mời thành phần có liên quan tham dự Hội nghị khi cần thiết.

3. Hình thức tổ chức đối thoại

- Đối thoại bằng ngôn ngữ tiếng Việt, hỏi và trả lời trực tiếp giữa các bên tham gia đối thoại.

- Gửi nội dung dự kiến tổ chức đối thoại cùng với Phiếu đăng ký tham gia đối thoại đến tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết để đăng ký tham gia.

- Phiếu đăng ký tham gia đối thoại phải đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, công dân được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan có báo cáo vắng mặt thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký tham gia đối thoại cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân.

- Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại buổi đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay thì Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể sau buổi đối thoại. Những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền thì Hội nghị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

4. Nội dung đối thoại

- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, công dân về TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trong các lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

+ Lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

+ Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân.

+ Lĩnh vực công nghệ.

+ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Lưu ý: Không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực có liên quan.

5. Thời gian, địa điểm

5.1. Thời gian:

- Tổ chức Hội nghị đối thoại lần 1: Tháng 6/2022.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại lần 2: Tháng 12/2022.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại đột xuất (nếu có): Sẽ có thông báo lịch cụ thể sau khi tổ chức Hội nghị đối thoại.

5.2. Địa điểm:

Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (số 202A Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tài liệu đính kèm: Ke hoach Doi thoai voi to chuc, nguoi dan ve TTHC, thai do phuc vu cua cong chuc nam 2022.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1734

Tổng số lượt xem: 1963550