Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch ứng phó sự cố đối với nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát.

03/12/2019

Hiện nay, tỉnh ta có 89 cơ sở nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ và tái chế phế liệu kim loại trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ nếu không được thắt chặt quản lý. Để hạn chế các nguy cơ mất an toàn bức xạ có thể xảy ra, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai một số các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đối với nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát trên địa bàn. Để thấy rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Anh Bảo, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành.

PV: Thưa ông, được biết, hiện nay tại cơ sở xuất nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ và tái chế phế liệu kim loại trên địa bàn tỉnh có nguy cơ mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Vậy để chủ động ứng phó sự cố có thể xảy ra đối với các nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát, công tác chuẩn bị ứng phó sự cố đã được triển khai như thế nào?

Ông Tạ Anh Bảo: Thực hiện Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Theo đó, các nội dung công việc đã được triển khai như sau:

Về xây dựng hệ thống văn bản ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban Chỉ huy) đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy ban hành các văn bản: Quyết định số 01/QĐ-BCH ngày 15/6/2018 của Ban Chỉ huy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn: Để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền 04 phóng sự/năm về an toàn bức xạ và hạt nhân trên sóng truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn về công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Công an các huyện, thành phố, các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh và cho các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ và tái chế phế liệu kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua các Hội nghị đã nâng cao kiến thức về an toàn bức xạ, nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm soát an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, nâng cao sự phối hợp giữa các lực lượng ứng phó, công tác trao đổi thông tin liên lạc trong ứng phó; qua đó nâng cao nghiệp vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa ảnh hưởng bức xạ đến con người và môi trường khi có sự cố xảy ra.

Về công tác diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức “Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi năm 2018” với kịch bản ứng phó sự cố nguồn vô chủ tại Cảng PTSC Dung Quất. Cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, qua diễn tập đánh giá sự phù hợp của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạn nhân cấp tỉnh đã được phê duyệt với điều kiện thực tế của địa bàn và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện trong các năm tiếp theo. Qua cuộc diễn tập các lực lượng có liên quan của tỉnh rút ra kinh nghiệm ứng phó và luôn trong tư thế sẵn sàng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, để nâng cao khả năng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân khi có sự cố bức xạ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

sucobucxa.jpg
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại cảng PTSC Dung Quất.

PV: Ông có thể cho biết rõ hơn về nội dung kế hoạch ứng phó sự cố cũng như phương án phối hợp trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đối với sự cố nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát trên địa bàn tỉnh?

Ông Tạ Anh Bảo: Về phối hợp thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố thực hiện theo Điều 4 của Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

1. Cơ sở nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm:

a) Xác định vị trí xảy ra sự cố, xác định mức báo động, xác định sơ bộ nguyên nhân, tính chất và khả năng diễn biến sự cố.

b) Huy động nhân lực, phương tiện của cơ sở để khắc phục sự cố, hạn chế sự lan rộng, hạn chế hậu quả, tổ chức cấp cứu người bị nạn, cô lập nơi nguy hiểm, kiểm soát an ninh.

c) Khẩn cấp thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố và cơ quan công an nơi xảy ra sự cố.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và liên hệ với đơn vị tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ được trang bị thiết bị chuyên dụng đến nơi xảy ra sự cố để xác định thông tin ban đầu và báo cáo nay cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy tổ chức ứng phó sự cố.

b) Tham mưu Ban Chỉ huy họp đánh giá tình hình, quyết định phương án ứng phó.

c) Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin hoạt động liên tục 24/24 giờ để báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy chỉ đạo, điều hành trong suốt quá trình ứng phó sự cố.

d) Phối hợp với các lực lượng kỹ thuật khắc phục sự cố.

3. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh có trách nhiệm:

a) Khi tiếp nhân thông tin liên quan đến sự cố đã được thẩm định bởi Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, Ban Chỉ huy thông báo và khởi động ứng phó sự cố phù hợp theo quy chế này và Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đã được phê duyệt.

b) Chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia hoạt động ứng phó sự cố, chỉ đạo thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời.

c) Căn cứ trên mức báo động, điều kiện cụ thể và các số liệu quan trắc tại hiện trường đưa ra cảnh báo kịp thời và hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng.

d) Đề nghị Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt hỗ trợ (nếu cần thiết). Đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm:

- Chủ trì việc đo, đánh giá bức xạ tại hiện trường, tư vấn để xác định có sự cố bức xạ hay không và đưa ra khuyến cáo lập vành đai an toàn.

- Tiến hành quan trắc bức xạ và phân tích mẫu môi trường nhằm xác định kịp thời các mối nguy hiểm tiềm tàn và thay đổi chiến lược ứng phó sự cố.

đ) Huy động trang, thiết bị phục vụ ứng phó sự cố từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Cử ngay lực lượng đến hiện trường khu vực xảy ra sự cố để đảm bảo an ninh trật tự.

b) Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy huy động lực lượng, phương tiện tiến hành phòng cháy, chữa cháy, thực hiện việc cứu nạn, cứu hộ trong hình huống liên quan đến sự cố bức xạ và hạt nhân theo yêu cầu của Ban Chỉ huy.

c) Phối hợp với các đơn vị tham gia ứng phó sự cố xác định và lập hàng rào kiểm soát vùng nguy hiểm.

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ con người và tài sản bị tác động từ sự cố bức xạ và hạt nhân; phối hợp sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.

đ) Tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

e) Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng tham gia ứng phó sự cố sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

b) Thực hiện phương án tẩy xạ, khắc phục môi trường theo yêu cầu của Ban Chỉ huy.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm:

Khi sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, trực tiếp chủ trì phối hợp với các lực lượng tham gia ứng phó sự cố triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, chống các thế lực thù địch lợi dụng sự cố xâm nhập, phá hoại, khủng bố gây mất trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các lực lượng chức năng:

a) Triển khai lực lượng, thiết bị thực hiện quan trắc, kiểm soát mội trường tại nơi xảy ra sự cố.

b) Tiến hành lấy mẫu môi trường tại nơi xảy ra sự cố để phân tích, đề xuất các biện pháp khắc phục sau sự cố.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, huy động lực lượng đến hiện trường triển khai các biện pháp bảo vệ các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn xảy ra sự cố.

b) Phốp hợp với Sở Y tế tư vấn, hướng dẫn người dân và lực lượng tham gia ứng phó trong việc sử dụng lương thực, thực phẩm trong quá trình ứng phó sự cố.

9. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

a) Huy động phương tiện vận tải tham gia ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố.

b) Phối hợp với Công an tỉnh phân luồng, hướng dẫn và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông (nếu có).

10. Sở Công thương có trách nhiệm: Huy động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ban Chỉ huy; phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ nhiễm phóng xạ.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm hỗ trợ việc huy động các lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ của các cơ sở trong khu công nghiệp cho công tác ứng phó sự cố.

12. Cục Hải quan Quảng Ngãi có trách nhiệm: Khi sự cố xảy ra ở khu vực hoạt động của hải quan chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ứng phó theo sự phân công của Ban Chỉ huy tại hiện trường. 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện các yêu cầu trợ giúp và khắc phục sự cố.

b) Quản lý, duy trì địa điểm sơ tán trong ứng phó sự cố theo sự phân công của Ban Chỉ huy.

c) Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ phục vụ ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ban Chỉ huy.

14. Ủy nhân nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm: Chỉ huy lực lượng công an và các lực lượng có liên quan kịp thời thiết lập vành đai an toàn, kiểm soát an ninh khu vực xảy ra sự cố.

15. Tổ chức, cá nhân khác tham gia ứng phó sự cố kịp thời huy động nhân lực tham gia ứng phó sự cố khi có yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ huy.

16. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời trang, thiết bị cần thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ huy.

Xin cảm ơn ông!

ANH KHUÊ

(Theo Bản tin KH&CN, số 05/2019) 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1904

Tổng số lượt xem: 1964051