Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ hạng I và hạng II năm 2022

11/05/2022 16:39    211

Thực hiện Công văn số 1986/UBND-KGVX ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về việc hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) hạng I năm 2022; Công văn số 704/BKHCN-TCCB ngày 04/4/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I (nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp), hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính) năm 2022; Công văn số 886/BKHCN-TCCB ngày 26/4/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN hạng I năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN hạng I

Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN hạng I.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN hạng I năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a. Rà soát, báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hiện có của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Có văn bản cử viên chức dự thi và dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I kèm theo danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện (danh sách dự thi và dự xét lập riêng) theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN hạng II

Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ chưa tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng II để tập trung tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng III[1]. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh viên chức chuyên ngành KH&CN hạng II năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Rà soát, báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hiện có của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng II thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Có văn bản cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng II kèm theo danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

 3. Thời gian tổ chức thi và xét thăng hạng

 Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I và hạng II vào quý III và quý IV năm 2022. Thời gian cụ thể Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo sau.

 4. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi và xét thăng hạng

 a) Hồ sơ đăng ký dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I và hạng II thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

 b) Thời hạn gửi văn bản đăng ký nhu cầu thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I và hạng II gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 18/5/2022 (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: ldtuan-skh@quangngai.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

 5. Đối tượng dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

 Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, đang làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.

 6. Nguyên tắc cử viên chức dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

 a) Việc cử viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN thực hiện theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

 b) Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng, bao gồm cả điều kiện về miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

 Thông tin hỗ trợ xin liên hệ ông Lê Duy Tuấn - Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0906.376.672.

------------------

1. Công văn Bộ KH&CN số 704/BKHCN - TCCB

2. Công văn Bộ KH&CN số 886/BKHCN - TCCB

3. Công văn UBND tỉnh Quảng Ngãi số 1986/UBND-KGVX

4. Nghị định Chính phủ số 115/2020/NĐ-CP

5. Thông tư Bộ KH&CN số 08/2021/TT-BKHCN


[1] Dự kiến tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng III vào quý IV năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có thông báo chi tiết gửi các cơ quan, đơn vị.

Tài liệu đính kèm: TB to chuc thi va xet thang hang chuc danh nghe nghiep vien chuc nganh KHCN hang I, hang II nam 2022.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 808

Tổng số lượt xem: 3659150