Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2022

06/06/2022

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và các Công văn số: 1204/UBND-NC ngày 21/3/2022, 2122/UBND-NC ngày 06/5/2022 và 2319/UBND-NC ngày 18/5/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năn 2022; Thông báo số 76/TB-SNV ngày 27/5/2022 về tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các phòng thuộc Sở năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CẦN TUYỂN

 

TTT

Loại công chức

Ngạch

Mã số

Trình độ

đào tạo

Số lượng (Chỉ tiêu)

1

Công chức loại C

Chuyên viên

01.003

Đại học

03

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

II. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THI TUYỂN: 03 VỊ TRÍ.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác).

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Kèm theo bảng photo bằng tốt nghiệp, giấy tờ ưu tiên) và 03 bì thư gửi đảm bảo (có dán tem của bưu điện, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ người nhận); người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, còn gửi kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02).

b) Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu từ 01, 02 trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Thí sinh có trình độ cao, khi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ thấp hơn, nếu trúng tuyển thì xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

d) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý:

- Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

- Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang Tiếng Việt có chứng thực.

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a,b,c thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Điều kiện miễn môn thi ngoại ngữ

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Thi viết.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút

- Thang điểm: 100 điểm

3. Thời gian và địa điểm

Theo Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, địa điểm tại thành phố Quảng Ngãi (thời gian và địa điểm cụ thể Hội đồng sẽ thông báo sau trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn và trong Giấy báo dự thi của thí sinh).

4. Danh mục tài liệu ôn tập

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2022 sẽ có thông báo sau, trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn (Sở Nội vụ không in và bán tài liệu ôn tập).

VI. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 6 Mục III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày có Thông báo đến 17 giờ ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

2. Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 202A, đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại cố định: 0255.8553012, số điện thoại di động: 0906.376.672).

3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu cụ thể: 300.000 đồng/thí sinh.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022./.

 

Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ;

Mẫu 01;

Mẫu 02;

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển;

- Thông báo số 76/TB-SNV;

- Nhu cầu tuyển dụng năm 2022.

Tài liệu đính kèm: Thong bao tuyen dung hanh chinh nam 2022.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2221

Tổng số lượt xem: 1957842